--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  19 พฤศจิกายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- นทพ.
  1 พฤศจิกายน 2556   การประชุม การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 5
  30 ตุลาคม 2556   การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.- ทอ.
  10 ตุลาคม 2556   การประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.- นทพ.
  3 ตุลาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทช.
  2 ตุลาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครราชสีมา
  1 ตุลาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครนายก
  28 กันยายน 2556   การประชุมคณะผู้บริหาร BIDO
  28 กันยายน 2556   การเข้าศึกษาดูงานคณะะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมฯ
  30 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ชุมพร
  23 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.เชียงใหม่
  22 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  16 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กทม.
  9 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ทักษิณ
  8 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครปฐม
  7 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครสวรรค์
  7 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครสวรรค์
  5 สิงหาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.เลย
  24 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุบลราชธานี
  18 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อสส.
  18 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สวนดุสิต
  17 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.กรุงเทพ
  10 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทอ.
  5 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.จันทบุรี
  4 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.รำไพพรรณี
  3 กรกฎาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จฬ.
  24 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.ราชนครินทร์
  24 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ปราจีนบุรี
  12 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.รัตนโกสินทร์
  5 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครราชสีมา
  5 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.อีสาน
  4 มิถุนายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทส.
  31 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.เพชรบุรี
  30 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ประจวบคีรีขันธ์
  28 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.พิบูลสงคราม
  27 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.นเรศวร
  27 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.พิษณุโลก
  22 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุตรดิตถ์
  20 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- วว.
  16 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ศิลปากร
  10 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ชลบุรี
  9 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ตะวันออก
  7 พฤษภาคม 2556   การบรรยายแนวทางการสนองพระราชดาริของ อบต. ในจังหวัดสงขลา
  3 พฤษภาคม 2556   ประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 3
  2 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เชียงใหม่
  2 พฤษภาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มช.
  23 เมษายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.กาญจนบุรี
  23 เมษายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.กาญจนบุรี
  22 เมษายน 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศช.
  5 มีนาคม 2556   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.รังสิต
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665