--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

 

 
 
  29 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุม สสวท. - สวทช.
  28 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-BEDO
  22 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-กฟผ.
  19 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สรอ.
  19 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟน.
  7 ธันวาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สสนก.
  30 พฤศจิกายน 2559   ข่าวการประชุมติดตามงาน อพ.สธ.-จังหวัดจันทบุรี
  25 พฤศจิกายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ. - บก.
  25 ตุลาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ จ.มหาสารคาม
  19 ตุลาคม 2559   ข่าวการเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง อพ.สธ.-มรอ.
  14 ตุลาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- ขก.
  12 ตุลาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สป.
  27 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.เชียงราย
  26 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พย.
  22 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.อุบลราชธานี
  20 กันยายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ มรภ.สกลนคร
  19 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.สกลนคร
  16 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อพวช.
  16 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- พกฉ.
  15 กันยายน 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- อ.ส.พ.
  13 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรน.
  8 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.อ.
  8 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - นม.
  7 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.นม.
  5 กันยายน 2559   ข่าวพิธีการเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยเต่ากระในโครงการ ช่วยให้รอด
เลี้ยงให้โต ปล่อยสู่ทะเล (SMRF)
  5 กันยายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- SMRF
  4 กันยายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- SMRF
  2 กันยายน 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- TDRI
  30 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ศช.
  29 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.กจ.
  29 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - กจ.
  27 สิงหาคม 2559   ข่าวการบรรยายงาน อพ.สธ.กับสถาบันการศึกษา เครือข่าย สกอ.-มข.
  26 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - อสส.
  26 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ตชด.
  25 สิงหาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- มรส.
  24 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สฎ.
  24 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรส.
  17 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - รน.
  16 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ชพ.
  15 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มจษ.
  11 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.ร.
  10 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.พส.
  10 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - พล.
  8 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มทร.ก.
  8 สิงหาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กข.
  5 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรม.
  4 สิงหาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-อภ.
  3 สิงหาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - บก.
  31 กรกฎาคม 2559   ข่าวบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ-การเคหะแห่งชาติ
  27 กรกฎาคม 2559   ข่าวการบรรยายเชิญชวน อปท.และโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
  26 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พร.
  25 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นน.
  22 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นค.
  21 กรกฎาคม 2559   ข่าวการบรรยายเชิญชวน อปท.และโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี
  21 กรกฎาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.อด.
  15 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรภ.สข.
  12 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มร.รพ.
  11 กรกฎาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ตอ.
  5 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ขก.
  1 กรกฎาคม 2559   ข่าวการประชุมร่วมกับเลขาธิการ สกอ
  27 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ภก.
  23 มิถุนายน 2559   ข่าวประชุมเสวนากรอบการดำเนินงานและแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มก.
  22 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชบ.
  21 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ลบ.
  16 มิถุนายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.สุพรรณบุรี
  15 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อต.
  15 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - มรอ.
  14 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พช.
  13 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ส.
  10 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปข.
  7 มิถุนายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.- สก.
  6 มิถุนายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-ปจ.
  3 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชม.
  2 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.ชม.
  2 มิถุนายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ล.
  30 พฤษภาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กปม.
  26 พฤษภาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มบส.
  19 พฤษภาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปท.
  17 พฤษภาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-ปท.
  17 พฤษภาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ธ.
  10 พฤษภาคม 2559   ข่าวการเชิญชวน อปท.สนองพระราชดำริ มร.ชร.
  4 พฤษภาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.นว.
  4 พฤษภาคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นว.
  3 พฤษภาคม 2559   ข่าวการเชิญชวน อปท.สนองพระราชดำริ มร.รพ.
  26 เมษายน 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ภาคใต้ รุ่นที่ 9-2559
  25 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พง.
  25 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กบ.
  21 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.
  19 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สก.
  18 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปจ.
  12 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมทบทวนแผนแม่บท 5 ปีที่หก อพ.สธ.-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
  12 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทบ.
  12 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
  5 เมษายน 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อ.อ.ป.
  18 มีนาคม 2559   ข่าวการบรรยายแนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-มรภ.เลย
  16 มีนาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกศ.
  15 มีนาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อ.ส.ค.
  15 มีนาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สอน.
  4 มีนาคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศธ.
  24 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.สุพรรณบุรี
  24 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวบรรยายการจัดการเมล็ดพันธุืพืชกรมวิชาการเกษตร
  18 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มวล.
  18 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.นศ.
  17 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-มอ.วิทยาเขตตรัง
  17 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการบรรยายเชิญชวน อบต. จังหวัดพัทลุง
  12 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าว เชิญชวน อบต.-มรภ.สร.
  11 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.สร.
  10 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ปม.
  10 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าว การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นทพ.
  9 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สพภ.
  9 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ทช.
  8 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทอ.
  7 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น มศว. จ.ตาก
  5 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าว การเชิญชวน อบต.-มรภ.รอ.
  4 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะทำงานเครือข่าย อพ.สธ.-จ.ปท.
  4 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชป.
  3 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- อส.
  3 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กวก.
  2 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวการเชิญชวน อบต. มรภ.มหาสารคาม
  1 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มกท.
  1 กุมภาพันธ์ 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.วไลยอลงกรณ์
  28 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กคช.
  28 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช.
  27 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-พด.
  26 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ส.ป.ก.
  26 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทร.
  25 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วศ.
  25 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-วว.
  22 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- กฟน.
  22 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-องค์การเภสัชกรรม
  21 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.อุบลราชธานี
  20 มกราคม 2559   ข่าวประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.อำนาจเจริญ
  18 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สสนก.
  15 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศอ.
  11 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.พ.
  8 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นบ.
  7 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสส.
  6 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กทม.
  6 มกราคม 2559   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทน.
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665