--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  17 ธันวาคม 2557   ข่าวเชิญชวน อบต.มรภ.นครสวรรค์
  2 ธันวาคม 2557   ข่าวเชิญชวน อบต.มรภ.นครปฐม
  24 พฤศจิกายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- พด.
  30 ตุลาคม 2557   ข่าวเชิญชวน อบต.มรภ.กาญจนบุรี
  16 ตุลาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน จ.สุพรรณบุรี
  10 ตุลาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.อุตรดิตถ์
  19 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี
  19 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ปทุมธานี
  18 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.ราชนครินทร์
  17 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ปราจีนบุรี
  12 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.พิบูลสงคราม
  11 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.พิษณุโลก
  8 กันยายน 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.ภูเก็ต ร่วมสนองพระราชดำริ
  4 กันยายน 2557   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ.ปทุมธานี
  3 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครสวรรค์
  3 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครสวรรค์
  1 กันยายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครนายก
  30 สิงหาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต.เกาะสีชังร่วมสนองพระราชดำริ
  29 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สงขลา
  25 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.สงขลานครินทร์
  22 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ตะวันออก
  20 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-มรภ.เชียงราย
  18 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สวนดุสิต
  18 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อสส.
  15 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- วว.
  14 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.อีสาน
  14 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.วงษ์ชวลิตกุล
  13 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.จันทรเกษม
  8 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ทักษิณ
  7 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ศิลปากร
  6 สิงหาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครปฐม
  4 สิงหาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.พิษณุโลก ร่วมสนองพระราชดำริ
  1 สิงหาคม 2557   ข่าวประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 8
  31 กรกฎาคม 2557   ข่าวประชุมเตรียมงานผ้าอาเซียน ครั้งที่ 5-ม.พายัพ
  30 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.แม่โจ้
  30 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อ.ส.พ.
  28 กรกฎาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.ขอนแก่น
  25 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ประจวบคีรีขันธ์
  24 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.เพชรบุรี
  22 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ขอนแก่น
  22 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ขอนแก่น
  21 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคอีสานตอนบน
  18 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.วลัยลักษณ์
  18 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครศรีธรรมราช
  17 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน
  16 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทอ.
  9 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.อุบลราชธานี
  9 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุบลราชธานี
  4 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย
  2 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.รังสิต
  1 กรกฎาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศช.
  30 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ตชด.
  23 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  23 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟน.
  20 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.รำไพพรรณี
  20 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.จันทบุรี
  18 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กทม.
  18 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  17 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  17 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.กรุงเทพ
  10 มิถุนายน 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.ลพบุรี
  5 มิถุนายน 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.อุตรดิตถ์
  4 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุตรดิตถ์
  4 มิถุนายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อุตรดิตถ์
  3 มิถุนายน 2557   การประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน
  30 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.พะเยา
  28 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.กาญจนบุรี
  27 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.กาญจนบุรี
  26 พฤษภาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.นครราชสีมา
  23 พฤษภาคม 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต.เทศบาล ร.ร.ในจ.อุบลฯ
  22 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อุบลราชธานี
  21 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อำนาจเจริญ
  19 พฤษภาคม 2557   การประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
  14 พฤษภาคม 2557   การประชุมชี้แจง การสนองพระราชดำริ สอศ.
  8 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ลพบุรี
  7 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  2 พฤษภาคม 2557   ประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 7
  1 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  1 พฤษภาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.เชียงใหม่
  29 เมษายน 2557   ข่าวการเชิญชวน อบต. จ.ชุมพร
  28 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ชุมพร
  24 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. 1-2557
  18 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สพภ.
  18 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทช.
  17 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นนทบุรี
  11 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อพวช.
  11 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สอน.
  9 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ส.ป.ก.
  9 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.สุวรรณภูมิ
  4 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.เชียงใหม่
  4 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.พายัพ
  2 เมษายน 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟภ.
  31 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
  25 มีนาคม 2557   การประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
  25 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟผ.
  21 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ภูเก็ต
  18 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.รัตนโกสินทร์
  18 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.มหิดล
  17 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อ.อ.ป.
  13 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.สุราษฎร์ธานี
  10 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สกลนคร
  4 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร
  4 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อภ.
  3 มีนาคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกอ.
  27 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.น่าน
  25 กุมภาพันธ์ 2557   เชิญชวน อบต.จ.หนองคาย เข้าร่วมสนองพระราชดำริ
  25 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.- นทพ.
  24 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.หนองคาย
  18 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.บูรพา
  12 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ชลบุรี
  7 กุมภาพันธ์ 2557   ประชุมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 6
  5 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ 5
  5 กุมภาพันธ์ 2557   การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ.- ทอ.
  31 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครราชสีมา
  30 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทส.
  30 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครราชสีมา
  28 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ชป.
  27 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มก.
  23 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กสส.
  17 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กปร.
  15 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กข.
  15 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทบ.
  7 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- วช.
  7 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กคช.
  6 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สสนก.
  6 มกราคม 2557   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สรอ.
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665