มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค..
   ข่าวปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

     
  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ อพ.สธ ได้จัดอมรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่น ๒/๒๕๕๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี


   
  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ. ระยอง

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร