มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค..
   ข่าวปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

     
  เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.เดินทางไปติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

   
  เมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๒ นายจรัส  ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

   
  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
เดินทางไปติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

   
  เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๒  นายจรัส  ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๒  นายจรัส  ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

   
 

เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๒ นายจรัส  ชื่นราม  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่   ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๒ นายจรัส  ชื่นราม  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านปลัดมุม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

   
  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ อพ.สธ ได้จัดอมรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่น ๓/๒๕๕๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๒  นายจรัส  ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ   พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนลำดวนพิทยาคม  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานอพ.สธ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

   
  ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๒ อพ.สธ จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ณ อบต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

   
  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

   
 

 

 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร