มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค..
   ข่าวปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

  ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ พื้นที่ภาคตะวันออก ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัด สระแก้ว และปราจีนบุรี

   
  เมื่อวันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๕๒  อ.ประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ และคะณะเดินทาวไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม

   
  เมื่อวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๕๒  อ.ประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ และคะณะเดินทาวไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒  อ.ประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ และคะณะเดินทาวไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

   
  ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ พื้นที่ภาคตะวันออก ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัด ชลบุรี ระยอง

   
  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
 

   
     
  มื่อวันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๕๒ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนกรวดวิทยาคาร  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

   
  มื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนนาโพธิ์ จ.บุรรัมย์

   
  มื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จารย์วิทยาคาร อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

   
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์

   
  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ อพ.สธ ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี จัดการประชุม
เรื่อง ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง

   
  มื่อวันที่๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบิติการทำความเข้าใจการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกจังหวัดปัตตานีและสงขลา

   
  มื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่มมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ร.ร.ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี

   
  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ ายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่มมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๓ ร.ร.ราชประชาสมาสัยฯ

   
 
มื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่มมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๔ พิชญศึกษา นนทบุรี

   
  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าและประชุมกลุ่มมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ๒ ณ ร.ร.กัลยวิทย์

   
  ายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดตราด และ ระยอง


   
  วันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๒ .พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ .อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ .อ.ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษา ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

   
  ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ให้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัด

   
  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

   
  ระหว่างวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๕๒  อพ.สธ. .พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ .อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ .อ.ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษา ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วย นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง

   
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร