มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค..
   ข่าวปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐,๒๕๕๑

 RSPG BOOKSHOP   

     
 

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบ

   
 

ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกเป้าหมาย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรม พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้การชี้แนะการเตรียมประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.เขตพื้นที่ภาคเหนือ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่โรงเรียนบ้านขุนแจ๋  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

   
 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.เขตพื้นที่ภาคเหนือ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่โรงเรียนราชปราะชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   
 

 เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.เขตพื้นที่ภาคเหนือ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

   
 

 

 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร