ข้อพิจารณาในการจัดทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
(งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น)
ข้อพิจาณาในการจัดทำพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
(งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น)
สไลด์การประชุมศูนย์แม่ข่ายฯ - ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
(นำเสนอ 10 มี.ค. 63)
กำหนดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กำหนดการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
กำหนดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
กําหนดการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๙
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑
/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (กลุ่มที่ 8)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดสไลด์การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม

ดาวน์โหลดใบสั่งจองม่วงเทพรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
eXTReMe Tracker
 

             จำนวนผู้เข้าชม  

statistics for vBulletin
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 
 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดย