ข่าวกิจกรรมปี ๒๕๕๒  
 


 

 

๕-๖ ม.ค.
ลำปาง

๗-๙ ม.ค ปช
ชม. สพ. มฮส.

๖ กพ.ประชุม
พิษณุโลก

๖-๗ เม.ย อบรม
เวียงกาหลง ชร.

๒๗ เม.ย.
เยี่ยม เพชรบูรณ์

๖ พค.เยี่ยม
พิจิตรทยาคม

๑๒ พค.เยี่ยม
อุดมดรุณี สขท

๒ มิย.เยี่ยม
เชียงกลาง น่าน

๙ มิย.เยี่ยม
แม่สะเรียงบริฯ

๑๐ มิย.เยี่ยม
ราชประชาฯ ชม.

๑๑ มิย.เยี่ยม
บ.ขุนแจ๋ ชม.

๓ กค.เยี่ยม
วัฒโนพายัพ

๑๓-๑๕ กค.
เวียงกาหลง
๒๒ ก.ค.ประเมิน
ดาราพิทยาคม
๒๓ ก.ค.ประเมิน
วิทยานุกูลนารี

๒๗-๓๑ กค.
ประเมิน ลป.

๓-๗ ส.ค.ปม
รร.ภาคเหนือ

๑๐-๑๔ ส.ค.
ชม. มฮส.

๑๗-๒๐ ส.ค.
สขท แพร่ น่าน

๓๑สค-๔ กย.
ชม พล กพ นส

๘-๙ ธ.ค.
ประชุมแพร่

๒๖พย-๓ธค.
งานเกษตร มช.

๒๑-๒๒ ธ.ค
ประชุมกลุ่ม

   
 

 

 

๖ ม.ค.ปช.
กลุ่มอุบลฯ

๑๘ ม.ค.ประชุม
กลุ่มโคราช

 ๑๙ ม.ค.เยี่ยม
 กลุ่ม อุบลฯ

๒๖ ม.ค.เยี่ยม
   กลุ่ม สุรินทร์

๒๗ ม.ค.เยี่ยม
 กลุ่ม สุรินทร์

๒๗ มค.
กลุ่ม ชัยภูมิ

๒๘ ม.ค.เยี่ยม
กลุ่ม บุรีรัมย์

๒๙ ม.ค.เยี่ยม
กลุ่ม บุรีรัมย์

๒๙ มค.ประชุม
มหาสารคาม

๑๖-๑๘ กพ.
ประชุม อุบล

๑๘ กพ.เยี่ยม
ยโสธร

๙มี.ค.
ขอนแก่น

๑๐ มี.ค.
ขอนแก่น

๑๑ มี.ค.
ขอนแก่น

๑๒ มี.ค.
ขอนแก่น

๑๓ มี.ค.
ขอนแก่น

๒๐ เมย.
ลำดวนฯ บร.

๒๑ เมย.
ปลัดมุมฯ บร.

๒๒ เมย.
หนองงิ้วฯ บร.

๒๓ เมย.
ละหานฯ บร.

๒๔ เมย.
บ้านกรวด บร

๒๕ เมย.
สุรินทร์ภักดี

๒๖ เม.ย.
จารย์วิทย สร

๒๗ เม.ย.
กำแพง ศษก

๒๘ เม.ย.
สำโรงวิท อบ.

๒๙ เม.ย.
มหาชนะ ยธ

๓๐ เม.ย.
หนองแปก อบ

๑ พ.ค.
สิรินธร อบ

๖ พ.ค.
หนองฮาง อบ

๗ พ.ค.
บ้านตบหู อบ

๑๕ พค.เยี่ยม
ศรีรามฯ สร

๑๖ พค.
สุรินทร์พิทยาคม

๑๘ พค.เยี่ยม
บ้านโนนฯ อุบล

๑๙ พค.เยี่ยม
โพธิ์ศรีฯ อุบล

๒๐ พค.เยี่ยม
สะพือฯ อุบล

๒๑ พต.เยี่ยม
วารินฯ อุบล

๑ มิ.ย.
ประทาย นม.

๒ มิ.ย.
วังไม้แดง นม.

๓ มิ.ย.
เมืองคง  นม.

๔ มิ.ย.
ม่วงมิตร รอ.

๕ มิ.ย.
ดงใหญ่ มค.

๒๒ มิ.ย.
ซับไทรทอง นม.

๒๒ มิย.เยี่ยม
สุรินทร์พิทยาคม

๒๓ มิ.ย.
หนองขาม นม.

๒๓ มิย.เยี่ยม
ศรีรามฯ สุรินทร์

 ๒๔ มิ.ย.
ประชา นม.

๒๔มิย.เยี่ยม
โนนแดง อบ.

๒๖ มิ.ย.
สตรีชัยภูมิ.

๒๖ มิย.เยี่ยม
สะพือฯ อุบล

๒๗มิย.เยี่ยม
วารินชำราบ อบ

๑ กค
ชุมพวง นม

๒ กค.
ห้วยแถลง นม.

๓ กค.
โกสุมวิทยา มค

๑๓ กค.
กาญจนา ชภ.

๑๓ กค.
หนองงิ้ว บร.

๑๔ กค.
บ้านเขว้า ชภ

๑๔ กค. บร.
ละหานทราย

๑๕ กค.
ปลัดมุม บร.

๑๖ กค.
บ้านกรวด บร.

๑๗ กค.
ลำดวนพิทยา บร.

๒๑ กค.
พระยืนฯ

๒๓ กค.
ภูเวียงวิทยาคม

๒๘ กค.
บึงไทรพิทยาคม

๒๙ กค.
ม่วงหวานฯ

๓๐ กค.
แก่นนครฯ

๑๐ สค.
เซกา นค.

๑๑ สค.
ราชประชาฯ๒๗

๒๑-๒๒ พย.
มห นพ สน นค

๑๙-๒๐ ธค.
อด นบภ เลย

 
 

 

 

๖-๘ ม.ค.
สุราษฎร์

๑๒-๑๓ มค.
ปช ปตน.สข.

๒๐ม.ค.ประชุม
อบจ.สุราษฎร์

๒๔ ม.ค.
กลุ่ม ชุมพร

๑๐-๑๑ กพ.
เยี่ยมกลุ่มชุมพร

๑๗-๑๙ กพ.
กลุ่ม สุราษฎร์

๑๐-๑๒ มีค.
อบ สุราษฎร์

๑๘-๒๒ พค.
สุราษฎร์

๒๑-๒๓ เม.ย.
อบรม สุราษฎร์

๘-๑๒มิย.เยี่ยม
กลุ่ม รร.ภาคใต้

๓๐ มิย.อบรม
สุราษฎร์

๑๓ ก.ค.หารือ
ข้อมูลปัตตานี

๑๗ ก.ค.
ประชุมภูเก็ต

๑๐-๒๑ ส.ค.
ประเมิน ร.ร.

๒๔-๒๕ สค.
ประเมิน รร.

๒๖-๒๗ สค.
ประเมินพัทลุง

๒๘ ส.ค.
ประเมินปัตตานี

๒๓-๒๕ พย.
ระนอง ชุมพร

๑๑ ธค.ประชุม
อบจ.สุราษฎร์

๑๕ ธ.ค.เยี่ยม
กลุ่มสงขลา

         
 

 

 

ติดตามงาน
ตราด ระยอง

 ติดตามงาน
ชลบุรี อิมาคุเลต

 ติดตามงาน
กลุ่มจันทบุรี

๑๙-๒๒ มค.
ชลบุรี ระยอง

๒๖-๓๐ มค.
สระแก้ว ปราจีน
 

๑๖ กพ.เยี่ยม
อิมาคุเลต  ชบ.

 ๒๓-๒๕ กพ.
จันทบุรี

๕มี.ค.ประชุม
กลุ่ม ชบ ระยอง

๓ เม.ย.เยี่ยม
อิมาคุเลต ชลบุรี

๑๗ เม.ย เยี่ยม
ท่าขาหย่าง จบ
.

๒๕ เม.ย
อิมาคุเลต ชบ
.

๑-๓ พค ฉชท. รย.จันท 

 ๙-๑๐ กค.เยี่ยม
ประเมิน ระยอง

๒๗ กค.
ประเมิน ตราด

๒๘-๒๙ กค.
.ประเมิน ชลบุรี

๖ สค.
ประเมิน จันทฯ

       
         
 


 

 

 ๑๒ ม.ค.
สุพรรณบุรี

       
         
         
         
         
 


 

 

7 ม.ค. กท
รร.กัลยวิทย์

๘ ม.ค.ติดตามกลุ่ม ๔ พิชย์ฯ

๙ มค.ติดตาม
กทม.กลุ่ม ๓

 ๑๖-๒๐ กพ.
อบรม ลำตะคอง

๒๔ พค.อบรม
ผันสู่วิถีใหม่ฯ

๓๑ พค.อบรม
ผันสู่วิถีใหม่ฯ

       
         
         
         
     
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร